1. מבוא
1.1 תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והכוונה הינה הן לנשים והן לגברים.
1.2 המבוא לתקנון זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

2. הגדרות
2.1 "מועדון" - מועדון Mystyle.
2.2 "כרטיס מועדון" - כרטיס מתנה המונפק לחברי המועדון ע"י חברת האשראי עבור מחזיקי כרטיס Cash-back.
2.3 "אתר הסחר" או "האתר" – אתר אינטרנט דרכו ניתן לבצע רכישות ואשר נמצא בכתובת: my.style.co.il
2.4 "קנייה" - פעולה המתבצעת לשם רכישת מוצר זה או אחר ו/או שירות המוצעים למכירה באתר הסחר.
2.5 "התקנון" - המסמך שיפורט להלן.
2.6 "חברת האשראי" - ישראכרט בע"מ ו/או פועלים אקספרס בע"מ.
2.7 "חברה מתפעלת" - החברה המתפעלת אשר תתפעל טכנולוגית את האתר, לרבות, החברה.
2.8 "החברה" - סטייל ניהול מועדוני לקוחות בע"מ.
2.9 "חבר מועדון" - מחזיק בכרטיס מועדון.

3. כללי
3.1 הקנייה באמצעות האתר כפופה לתנאים וההגבלות המפורטים להלן.
3.2 על מנת ליהנות מכלל הטבות המועדון המופיעות באתר, יש להחזיק בכרטיס מועדון.
3.3 המורשים לביצוע קניה באתר זה הינם חברי/ות המועדון בלבד. הקניה תבוצע על ידי משתמש/ת שברשותו כרטיס מועדון תקף ורק באמצעות כרטיס המועדון בכפוף לכך שבכרטיס המועדון - שהוא כרטיס נטען - תהיה יתרה מספקת לצורך ביצוע הרכישה.
3.4 החברה שומרת על זכותה להאריך ו/או להפסיק את פעילות המועדון אם תראה צורך בכך, במתן הודעה לאלתר שתפורסם באחת מדרכי הפרסום ו/או הדיווח.
3.5 כל חבר מועדון יחשב כמי שקרא והסכים להוראות התקנון. החברה שומרת על זכותה לשנות את הוראות התקנון, על כל סעיפיו, הכול כפי שתמצא החברה לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
3.6 דרכי מסירה, פרסום ודיווח של המועדון ו/או חברת האשראי: הודעות המועדון ו/או חברת האשראי בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות המועדון לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת החברה לבצע, בתקנון ו/או ברשימת רשתות המועדון ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות חברי המועדון ו/או לפעילות המועדון ו/או הפסקת פעילותו וכיו"ב יעשו על ידי החברה באופן ובדרך כפי שהחברה תמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי.
3.7 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום באחד מאמצעי התקשורת ו/או בפרסומים ייעודיים לחברי המועדון כמו אתר האינטרנט של המועדון ו/או אתר חברת האשראי ו/או באמצעות דיוור ישיר ו/או בעיתון יומי, לפי העניין והכול לפי בחירת החברה, ייחשב כמספק וחבר המועדון לא ישמע בטענה כי לא ידע אודות האירוע נושא הדיווח ו/או הפרסום ו/או ההודעה כאמור.
3.8 החברה תהא רשאית לקזז כל סכום או הטבה אשר עומדת לזכותו של חבר המועדון, וזאת כנגד כל סכום שחב לה חבר המועדון באמצעות כרטיס המועדון ו/או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון.
3.9 ההטבות המוענקות על ידי צדדים שלישיים כפופות לשינויים ועדכונים מתמידים ולהחרגות שונות, דוגמת "אין כפל מבצעים" או מוצרים ו/או שירותים אשר ההטבה אינה חלה עליהם. יש להתעדכן כל העת בתנאים העדכניים של כל רכישה כמופיע באתר ו/או בתקנון זה ו/או בבתי העסק השונים. המועדון והחברה עושים מאמצים לשמור על המידע המופיע בתקנון זה ובאתר עדכני כל העת, אולם, אפשר ויהיו פעמים ששינויים אשר יערכו בתנאי הרכישה בבית עסק זה או אחר יתעדכנו באיחור באתר ובתקנון. החברה והמועדון מסירים כל אחריות בגין פערים ו/או אי התאמות שיהיו, ככל שיהיו, בין תנאי הרכישה המופיעים באתר ו/או בתקנון לבין אלה שיהיו בפועל.

4. נגישות
4.1 רשת האינטרנט כבר מזמן הפכה לאמצעי מרכזי בקבלת מידע ושירותים בכל תחומי החיים וביניהם גם בשירותי הבנקאות. אתר אינטרנט נגיש הוא אתר המאפשר לאנשים עם מוגבלות לגלוש בצורה נוחה וקלה ככלל הגולשים. המועדון מאפשר לכלל לקוחותיו, לרבות אנשים עם מוגבלויות, לגלוש באתר בקלות ובנוחות.
4.2 האתר עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), התשע"ג 2013. באתר מותקן תוסף המספק יישומי נגישות שימושיים אשר מגדילים את התאימות לדרישות WCAG 2.0.
4.3 הסדרי הנגישות באתר הינם כדלקמן:
4.3.1 שינוי גודל גופנים
4.3.2 ניווט מקלדת
4.3.3 פונט קריא
4.3.4 קו תחתון לקישורים
4.3.5 סמן קישורים עם צבע רקע
4.3.6 לנקות זיכרון "עוגיות"
4.3.7 גווני אפור לתמונות
4.3.8 הפוך צבעים
4.3.9 הסרת אנימציות
4.3.10 כיבוי אורות - למשיכת תשומת לב של משתמש
4.4 למרות מאמצינו הרבים בביצוע התאמות נגישות באתר, ייתכנו עמודים בהם התאמת הנגישות אינה מיטבית. אם נתקלתם בבעיה בנושא נגישות, נשמח אם תדווחו לנו ואנחנו נדאג לתקנה בהקדם. לדיווח לחצו כאן נגישות.

5. פרטיות
5.1 הפרטים שימסרו על ידי חברי המועדון עם כניסתם לאתר וכן המידע שייאסף אודות חברי המועדון תוך כדי השימוש שיעשה על ידם בכרטיס המועדון, וכן כל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע כאמור (להלן – "המידע") יישמר כולו במאגר מידע של החברה או במאגר מידע של חברת האשראי וכל מחזיק במאגר המידע יהיה רשאי לעשות בו שימוש עפ"י הוראות כל דין.
5.2 מובהר לחברי המועדון כי הם אינם חייבים לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, למסור פרטים אלה לחברה, ומסירתם תלויה ברצונם של חברי המועדון בלבד. עם זאת מובהר כי לא ניתן יהיה לבצע רכישות באתר ללא מסירת הפרטים המוגדרים כשדות חובה.
5.3 מובהר כי המידע ישמש את החברה ו/או את חברת האשראי ו/או מי מטעמם לצורך הפעלת כרטיס המועדון, קידום פעולות המועדון ורשתות המועדון, לצורך מתן הטבות לחברי המועדון, לצורך מתן הטבות המותאמות אישית לצרכי והרגלי חברי המועדון, לעריכת סקרים ומחקרי שוק, לדיוור ישיר ולצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.
5.4 החברה שומרת על זכותה להעביר מידע בינה לבין כל גוף המסונף אליה (חברה בת או חברה אחות) וכן לחברת האשראי.
5.5 מוסכם שכל המידע אשר נאגר במאגר המידע כאמור יחשב לקניינה של החברה או חברת האשראי, לפי העניין, וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, זאת בתנאי שבעל מאגר המידע נקט באמצעים סבירים לאבטחת מאגר המידע.
5.6 מוסכם על ידי חבר המועדון כי החברה ו/או חברת האשראי ו/או מחזיק מטעמה רשאים לעשות שימוש במידע על מנת להתקשר עמו בדרך של דיוור, לרבות דיוור ישיר או שירותי דיוור ישיר או בדרך אחרת, לרבות באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעות דואר אלקטרוני, הודעת מסר קצר או כל אמצעי תקשורת אחר, ולעדכן אותו בדבר שירותים הנוגעים לפעילות המועדון – במישרין ו/או בעקיפין.
5.7 ככל שחבר המועדון יתנגד לשימוש במידע אודותיו כאמור או יבקש שלא לקבל דיוורים ישירים לביתו יהא עליו להודיע להנהלת המועדון, לכתובתה במשרדי החברה ובמקרה זה ימחק שמו ממאגר המידע.
5.8 ככל שחבר המועדון יהיה מעוניין לחדול מלקבל הודעות פרסומיות באמצעות הדוא"ל או מסרונים, יהיה עליו לבקש הסרה אך ורק באופן ולכתובת אשר יפורטו בהודעת הדוא"ל ו/או המסרון האחרונים שיקבל. מובהר כי בקשת הסרה מקבלת דוא"ל אינה מסירה את חבר המועדון מקבלת מסרונים ולהפך.
5.9 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על כרטיס המועדון תחול גם מדיניות הגנת הפרטיות של חברת האשראי.

6. אבטחת מידע
הכניסה לאתר, צפייה ורכישת הטבות באתר תתאפשר לחבר המועדון בלבד ומותנית בהזנת פרטים נדרשים בכניסה. מובהר ומודגש בזאת כי באחריות חבר המועדון לשמור היטב על פרטים אלה, ולא לאפשר בה שימוש לגורמים אחרים. חבר המועדון יהיה האחראי הבלעדי בכל מקרה של העברת או מסירת הפרטים לגורם אחר.

7. אתר האינטרנט
7.1 ביצוע רכישות
7.1.1 החברה המתפעלת משתמשת באמצעי אבטחה מחמירים למניעת סיכונים הנובעים מתוכנות מפגעות כגון וירוסים, פריצה ו/או חדירה באקראי, בזדון או בטעות של גורם בלתי מורשה לאתר ולמניעת פגיעה בפרטיות חבר המועדון. יחד עם זאת ועל אף מאמציה של החברה המתפעלת להשקיע מאמצים בהגנה מפני סיכונים אלה, הם עלולים להתרחש ולגרום נזק, כגון חשיפת נתונים המאוחסנים באתר. בנוסף, קיימת אפשרות של שיבושים זמניים בפעולת האתר ו/או בזמני התגובה שלו, וזאת, הן בשל עבודות המתחייבות לצורך תחזוקת האתר ו/או עדכון הנתונים המופיעים בו והן בשל ליקויים או תקלות בפעילות הספקים וכיוצ"ב.
7.1.2 הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש של האתר משמעה שלחבר המועדון לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה המתפעלת ו/או מי מטעמם עקב פריצות, חדירות, תקלות ו/או שיבושים כלשהם באתר, ובלבד שהאמור לא היה בשליטתה של החברה המתפעלת והיא נקטה במאמצים סבירים למנוע את האירועים הנ"ל.
7.1.3 המועדון רשאי להגביל מעת לעת את כמות הרכישות בכלל ולמוצר/שירות מסוים בפרט, לתקופת זמן שחבר מועדון רשאי לבצע באתר.
7.2 מידע על ההטבות המוצגות באתר
7.2.1 המועדון מציע לרכישה באתר, מוצרים בדגמים שונים, סוגים וכמויות כפי שימצא לנכון, ולפי שיקול דעתו הבלעדי.
7.2.2 המועדון שומר לעצמו את הזכות הבלעדית, ובכל עת, להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
7.2.3 המוצרים המשתתפים באתר זה ומחיריהם יהיו בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד.
7.2.4 התצלום המופיע במודעת המוצר מיועד להמחשה בלבד. המפרט המלא של המוצר עשוי שלא להשתקף במלואו בתצלום המופיע במודעת המוצר. במקרה של פער או הבדל יגברו המילים הכתובות במודעת המוצר על התיאור הנשקף מהתצלום.
7.2.5 בכל מקרה שבו, מחמת טעות שבתום לב, הפרטים המתוארים במודעת המוצר אינם תואמים את המוצר שלשם מכירתו פורסמה מודעת המוצר, תינתן אפשרות למזמין לבחור בין קבלת המוצר הקיים כפי שניתן לספקו בפועל, לבין קבלת כל הסכומים שנגבו ממנו על חשבון המוצר, וזו תהא תרופתו היחידה.
7.3 תהליך ההזמנה ומימושה
7.3.1 הגביה מהרוכשים באתר תבוצע ע"י החברה המתפעלת.
7.3.2 לאחר שהזמנה בוצעה יונפק ע"י האתר אישור המעיד על קליטת פרטי ההזמנה במערכת.
7.3.3 לאחר סיום בדיקת פרטי כרטיס המועדון וקבלת אישור חברת האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב ההזמנה כברת ביצוע.
7.3.4 כדי שהספקים יוכלו לספק את המוצרים שהוזמנו צריכה ההצעה להתקבל ולהיקלט במערכות החברה באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיוב.
7.4 תקלות בעת ביצוע הרכישה באתר
7.4.1 סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה ועיבודה באתר. אם תתקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה יש לפנות לשירות הלקוחות של המועדון.
7.4.2 במידה ויחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, מחירם או בכל פרט אחר, יהיו מוקד ההזמנות ו/או הספק רשאים לבטל את הרכישה ויבוטל התשלום בגין ההזמנה שבוטלה.
7.4.3 במידה ובעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידי הספקים להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שבו יחזרו המוצרים לספקים, עקב פרטים מוטעים שנמסרו, יתבצע חיוב בגין עלות דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או בכל דין.
7.4.4 המועדון מקדיש משאבים ונוקט אמצעים מחמירים למניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. יחד עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. מודגש כי שיבוש באתר לא יהווה עילה לטענה כנגד המועדון וכי כל בקשה תדון לגופה על פי מרכיביה הייחודיים של כל חבר וחבר.
7.5 האחריות למוצר ו/או לשירות
המוצרים המוצעים למכירה באתר, מוצעים על ידי ספקים שונים. האחריות הבלעדית לאספקת המוצרים ומתן אחריות למוצרים מוטלת על הספקים באופן בלעדי. אין לראות במועדון כמי שמוכר את המוצרים וכמי שחב באחריות כלשהי בגין מכירתם.
7.6 אספקת המוצרים
7.6.1 אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.
7.6.2 זמני האספקה להם הספקים מתחייבים מצוינים בסמוך לכל מוצר ומוצר באתר (להלן: "מועדי האספקה"). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א' - ה' למעט ימי שישי, ערבי חג ומועד, שבת וימי חג ומועד.
7.6.3 מוצרים אשר נשלחים לבית חבר המועדון יסופקו באמצעות שליחים ו/או באמצעות דואר ישראל לכתובת שנמסרה במהלך תהליך רישום הרכישה, אלא אם צוין אחרת.
7.6.4 המועדון ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת, שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר, מגיפות וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאי הספק להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, והמועדון יבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
7.6.5 מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בכפוף לזמן האספקה בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה על ידי הספקים ואינם בשליטתם והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד מי מהספקים עקב שיבושים באספקה שלא באמצעות שליח.
7.6.6 אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם הספקים. ובכפוף לרשימת היישובים של הספקים בהן מתבצעת שליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם הספקים לבצע את המשלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן חיי אדם, יובהר העניין ללקוח על ידי הספק ויימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, יהיו הספקים הפוסקים הבלעדיים.
7.6.7 במקרה של הובלה חריגה, על פי שיקול דעתם הבלעדי של הספקים או מי מטעמם (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות) תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על הלקוח מבצע ההזמנה בפועל.
7.6.8 יובהר, כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.
7.6.9 הספקים ו/או המועדון יהיו רשאים לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר המפורסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה.
7.6.10 המועדון שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, שלא לספק מוצר מסוים, במידה והמוצר אזל מהמלאי. המזמין יקבל הודעה על מוצר שאינו במלאי בתוך שלושה ימי עסקים. במקרה כזה יקבל הלקוח הודעה על ביטול העסקה, או לחילופין, יוצע לו מוצר חלופי.
7.7 ביטול עסקה
7.7.1 מזמין רשאי לבטל רכישת מוצר או שירות בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎7.7.1 זה:
7.7.2 על ביטול רכישת מוצר להתבצע עד 14 ימים לאחר קבלת אישור הזמנה וברכישת שירות עד 14 ימים כאמור אך בתנאי שהביטול ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן, אולם, לא ניתן להחליף ו/או לבטל:
7.7.2.1 רכישות בתחום שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי אם מועד הביטול חל במהלך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד שהשירות אמור להינתן.
7.7.2.2 מוצרים פסידים - מוצרים שעם הגעתם אל הלקוח ומרגע שסופקו לא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת או לספקן לצרכן אחר או מוצרים שערכם יאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר לעוסק, או מוצרים שיכולים להתקלקל עד החזרתם.
7.7.2.3 "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.
7.7.2.4 מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הלקוח בעקבות העסקה.
7.7.2.5 מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהלקוח פתח את אריזתם המקורית.
7.7.2.6 תרופות ותוספי או מוצרי מזון.
7.7.2.7 הלבשה תחתונה ובגדי ים.
7.7.3 על ביטול העסקה בהטבות הבאות יחולו התנאים שלהלן אלא אם נקבע במפורש אחרת בהתייחס לאותה הטבה:
7.7.3.1 תיירות - הזמנה לחדרי אירוח, בקתות עץ ואבן, צימרים ובתי מלון וחבילות נופש, ניתנת לביטול עד 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה באתר ובלבד שהביטול לא חל במהלך שבעה ימי עסקים מיום מימוש ההטבה. עלות דמי ביטול הינה 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. לא ניתן לבטל הזמנה לחדרי אירוח, בקתות עץ ואבן, צימרים ובתי מלון וחבילות נופש בחו"ל.
7.7.3.2 תיאטראות, מופעים והצגות - ניתן לבטל עסקה עד 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה באתר, אך לא פחות מ- 72 שעות לפני מועד מימוש ההטבה. עלות דמי ביטול הינה 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם. ביטולים שיבוצעו לאחר מכן יחויבו במלוא עלות ההזמנה.
7.7.3.3 שוברי אטרקציות /שוברי ארוחות/ קולנוע/ ספא/ בריכה/ באולינג - ניתן לבטל עסקה עד 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה באתר, עלות דמי ביטול הינה 5% מערך העסקה או 100 ₪, הנמוך מבניהם. כל ביטול/שינוי שיבוצע לאחר 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה באתר, יחויב ב-25 ₪.
7.7.3.4 מנויים לתיאטראות/מגזינים - בכפוף למדיניות הביטולים של בית העסק (תיאטרון / מגזין).
7.7.3.5 על שירותים נלווים לעסקה שבוטלה – בהתאם להוראת החוק.
7.7.4 על אף האמור בסעיף ‎7.7.2 לעיל, אם הלקוח הינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, הוא רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המוצר או השירות בתנאי שההתקשרות בעסקה כללה שיחה עם הלקוח בטלפון או בצ'אט (לא בדוא"ל).
7.7.5 במידה וכרטיס המועדון חויב, יוכל המזמין לבטל את רכישת המוצר בכפוף לתנאי חברת האשראי בדבר ביטול עסקה.
7.7.6 במידה והמוצר כבר נשלח ע"י הספק, יחויב הלקוח בעלות המשלוח.
7.7.7 במידה והמוצר התקבל על ידי הלקוח, יחויב הלקוח בעלות המשלוח לביתו ובעלות משלוח חזרה לחברה.
7.7.8 בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן יהיה המועדון רשאי לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המזמין, ובלבד שתשלח הודעה בכתב למזמין על ביטול ההזמנה ו/או ההתקשרות, תוך פירוט נימוקי הביטול בתוך 10 ימי עבודה ממועד אישור ההזמנה:
7.7.8.1 טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים במודעת המוצר על בסיסה נערכה ההזמנה. העלאה בשיעור המיסים, אגרות, היטלים וכל תשלומי החובה החלים על המוצרים שהוצעו באתר, ואשר נכנסה לתוקפה כדין בתקופה שממועד אישור ההזמנה ועד למועד אספקת המוצר.
7.7.8.2 "כוח עליון", לרבות אך לא רק, מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את הספקים, במקרה של אירוע ביטחוני חריג, אירוע טרור ובכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה או החברה המתפעלת את פעילותו התקינה של האתר או את אספקת המוצרים.
7.7.8.3 במקרה בו לא עמד המזמין בהתחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם הרכישה לרבות אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין, ו/או בכל מקרה בו מסר המזמין פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים.
7.7.8.4 ביצוע פעילות לא חוקית באתר.
7.7.9 בכפוף לאמור לעיל, חבר המועדון יהא רשאי לבטל עסקה שבוצעה על ידו באתר בלבד באמצעים הבאים:
7.7.9.1 בשיחת טלפון למוקד השירות בטלפון מס' 03-5058080.
7.7.9.2 בדואר אלקטרוני לכתובת info@style.co.il
7.7.9.3 באמצעות קישור ייעודי המופיע באתר.
7.8 אתרים חיצוניים
7.8.1 חלק מהאתר מכיל קישורים (Hyperlinks) לאתרים אחרים, לרבות קישורים שנעשו על ידי גורמים מפרסמים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. השימוש במידע או בתכנים אחרים הנמצאים באתרים החיצוניים אליהם מוביל הקישור טעון זהירות ובדיקה קפדניים. מובהר כי, למועדון אין כל שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרים חיצוניים אלה גם אם אתר חיצוני זה או אחר ימותג בסימני וצבעי המועדון. כמו כן, המועדון אינו נושא בכל אחריות במקרה בו חבר המועדון הסתמך ו/או ביצע פעולות בהתאם לנמצא באתרים חיצוניים אלה. אין לפרש את הקישורים הנמצאים באתר כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש בחומר ו/או התכנים ו/או המוצרים המופיעים באתרים החיצוניים. כמו כן, אין לפרש קישורים אלה כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם.
7.8.2 המועדון יהא רשאי מעת לעת לקיים שיתופי פעולה עם אתרים חיצוניים במסגרתם יהיו חברי המועדון זכאים לקבל הטבות ו/או הנחות במסגרת רכישת מוצרים ו/או שירותים. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‎7.8.1 לעיל, על ביצוע רכישות על ידי חבר מועדון באתר חיצוני, בין במישרין באותו אתר ובין דרך אתר המועדון, יחולו גם הוראות התקנון של אותו אתר חיצוני ובכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות תקנון האתר החיצוני יחולו הוראות תקנון האתר החיצוני. מובהר כי ביטולי עסקות אשר יבוצעו באתר חיצוני יהיו כפופים למדיניות הביטולים של אותו אתר חיצוני וכי כל פנייה בקשר לפעולה ו/או רכישה שבוצעה באתר חיצוני צריכה להיות מופנית לשירות הלקוחות של אותו אתר.
7.9 Cookies
7.9.1 Cookie הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט. קובץ זה אינו מהווה תוכנת מחשב ואין בו את היכולת לקרוא את המידע המצוי בו, או לבצע פעילות כלשהי על גביו. מטרת השימוש ב-Cookie היא בכדי ששרתי המועדון יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות כאשר אתה חוזר ומשתמש באילו מהשירותים וכאשר הנך מבקר באתרים אחרים.
7.9.2 בהסכמתך לתנאי השימוש הללו הנך מתיר למועדון ל"השתיל" Cookie על מכשירך או המחשב שלך, להשתמש במידע האגור ב-Cookie, ולזהותך על פיו. באמצעות Cookies המועדון עשוי, בהתאם לשיקול דעתו, לפרסם מידע אודותיו באתרים שונים בהם תגלוש (להלן: "ספקי צד שלישי"). במהלך שימושך באתרים אלו ייתכן וייאסף מידע לגביך והמועדון עשוי לעשות בו שימוש לצורך התאמת התוכן הפרסומי שיוצג בפנייך לנושאים המעניינים אותך ואינו מזהה אותך ספציפית. המועדון אינו אחראי לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או לתוכן המוצע בהם. מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין. על כן, מומלץ יהיה לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים של ספקי צד שלישי. המועדון מתיר לחברות מסוימות לנהל את מערך הפרסום שלהן באמצעות האתר. המודעות הללו מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. החברות הללו מציבות Cookies במחשבך ומשבצות "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת, או באתר עצמו. המשוואות הללו מכילות קבצים גרפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי אשר תפקידו לאבחן ולסייע בצבירת מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. המידע הזה נועד להתאים את התוכן הפרסומי שיוצג בפנייך לנושאים המעניינים אותך ואינו מזהה אותך ספציפית. השימוש של החברות המפרסמות ב-Cookies ובמשואות רשת, כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא של המועדון. אם יהיה ברצונך לבדוק מדיניות זאת עליך לפנות לאתר האינטרנט שלהן.
7.9.3 במידה והנך מעדיף לחסום קבצי Cookies במהלך גלישתך באתר, יש באפשרותך לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש לאופן בו הוא יבקש את אישורך בכל פעם באופן פרטני, או לחילופין לסרב להם באופן גורף. היה ואינך יודע כיצד לעשות זאת, יש באפשרותך לבדוק את סדר התהליך בלשונית העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש. שים לב כי אם תשבית את קבצי ה-Cookies יתכן כי זה יהווה פגיעה במתן שירותים ונתונים אחרים אודות העדפותיך והרגלי הגלישה שלך.

8. כללי
8.1 בכל שאלה/הבהרה ניתן לפנות למוקד שירות לקוחות של המועדון:
8.1.1 בשיחת טלפון לטלפון מס' 035058080 בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00
8.2 החברה וחברת האשראי שומרות על זכותן לשנות בכל עת ומפעם לפעם, את הוראות התקנון, על כל סעיפיו.
8.3 בכל מקרה בו יתבע חבר מועדון את החברה ו/או את חברת האשראי בכל הנוגע להוראות תקנון זה הוא ייחשב באופן אוטומטי כמי שביקש לפרוש מחברותו במועדון.
8.4 החברה תהא רשאית לחסום ו/או לבטל את החברות במועדון ו/או את ההטבות לחברי מועדון כי נמצא, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי הם עושים שימוש לרעה בחברותם במועדון ו/או בהנחות הניתנות על ידו (לדוג' – יערכו קניות סיטונאיות, יעבירו את כרטיס המועדון למי שאינו חבר מועדון, יערכו קניות בסכומים בלתי סבירים וכוי"ב).
8.5 אם וככל שתהיה לחבר מועדון עילת תביעה כנגד החברה ו/או חברת האשראי, אזי בכל מקרה חבר מועדון לא יהא זכאי לקבל כנגד החברה ו/או חברת האשראי צווים שאינם כספיים, ובכללם צווי עשה/מניעה ו/או אחרים, בין זמניים ובין קבועים, ותביעתו תוגבל לסעד כספי בלבד.
8.6 החברה תהיה רשאית להחליט בכל עת על הפסקת פעילות המועדון בהודעה שתימסר באחת הדרכים המנויות לעיל וזאת בהתראה של תשעים עד מאה ועשרים יום מראש.